Zaštita osobnih podataka

ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA I PRAVILA O OBRADI OSOBNIH PODATAKA U TVRTKI INTELEKTA

1. Zaštita osobnih podataka i pravila obrade

Svrha zaštite osobnih podataka je informiranje pretplatnika i putnika i druge osobe (u daljnjem tekstu: pojedinci) o svrsi i osnovi obrade osobnih podataka od strane Intelekte M. Sobota d.o.o. (u daljnjem tekstu: Intelekta) i prava pojedinaca u ovom području.

Ova pravila opisuju metode, vrstu, opseg i svrhu obrade osobnih podataka u Intelekti. Primjenjuju se na sve usluge, osim onih za koje Intelekta prihvaća i objavljuje posebna pravila za obradu osobnih podataka.

2. Upravljani i ovlašteni službenici za zaštitu podataka

Kontrolor osobnih podataka pojedinaca je Intelekta M. Sobota d.o.o. , Prežihova ulica 5, 9000 Murska Sobota, koja obrađuje podatke u skladu s Uredbom (EU) 2016/679. Tvrtka je imenovana ovlaštenom osobom za zaštitu podataka, kojoj se može pristupiti na e-mail adresu info@intelekta.com.

3. Svrha obrade i osnova za obradu podataka

3.1 Obrada na osnovu ugovora:


Intelekta obrađuje osobne podatke pojedinaca kako bi ispunila svoje ugovorne obveze za putničke usluge ili druge usluge dogovorene između stranaka. U kontekstu ostvarivanja prava i ispunjavanja ugovornih obveza Intelekta obrađuje osobne podatke pojedinaca za sljedeće svrhe:

• identifikacija pojedinca;

• priprema ponude i sklapanje ugovora;

• Pri pružanju usluge Intelekta može prosljeđivati podatke drugim partnerima ugovora (npr. Partnerskim agencijama, hotelima, zračnim prijevoznicima, prijevoznicima itd.), Uključujući i treće zemlje, ako je to neophodno za izvršenje ugovornog odnosa;

• slanje obavijesti pojedincima u vezi s provedbom ugovornih ili drugih odnosa;

• informacije o promjeni zakona u određenom području ili promjeni uvjeta prodaje;

•usluge naplate;

• rješavanje prigovora ili pritužbi pojedinaca;


• provedbu mogućih postupaka oporavka, prodaja potraživanja;

• za druge svrhe nužne za provedbu ili zaključivanje ugovornog odnosa između intelekte i pojedinca.

U onoj mjeri koja je strogo neophodna za identifikaciju autentičnosti i transakcije, Intelekta također obrađuje podatke u svrhu naplate provizije zaposlenicima i poslovnim partnerima koji prodaju usluge pojedincima, te određivanju njihove učinkovitosti, pripremi izvješća i planiranju daljnjih prodajnih aktivnosti.

U svrhu pružanja putovanja i srodnih usluga ili drugih usluga koje naručuje pojedinac, Intelekta obrađuje sve informacije potrebne za tu svrhu. To uključuje osobito, ali ne isključivo: ime, prezime, spol, datum rođenja, adresu, mjesto, zemlju, regiju, telefonski broj, broj mobitela, faks, e-mail, pošta, nacionalnost, broj osobne iskaznice i / ili broj putovnice.

3.2 Obrada temeljem zakona:

Intelekta obrađuje osobne podatke pojedinaca radi zaključivanja, provođenja, praćenja naplate i okončanja ugovora o organizaciji putovanja ili drugih usluga. Intelekta također pruža ove podatke drugim poslovnim partnerima, policiji ili drugim nadležnim tijelima, ako je to predviđeno zakonom. Ostale svrhe obrade mogu proizaći iz primjenjivog zakonodavstva.

3.3 Obrada na temelju legitimnog interesa za koju se zalaže Intelekta:

Intelekta također može obrađivati podatke na temelju legitimnog interesa, osim ako su takvi interesi nadjačani interesima ili temeljnim pravima i slobodama nositelja podataka koji zahtijevaju zaštitu osobnih podataka, osobito ako se informacije odnose na dijete.

U svrhu izravnog marketinga, ona također može stvoriti korisničke profile bez ikakvog pristanka, na temelju osnovnih informacija o odabranim proizvodima, kao što su, na primjer, vrsta ili karakteristike odabranog proizvoda. Pojedinac može prigovoriti tom tretmanu u skladu s točkom 6.

Na temelju legitimnog interesa, Intelekta može kontaktirati pojedince u svrhu poboljšanja usluga ili u svrhu određivanja njihovog zadovoljstva uslugama, čak i u slučajevima kada to nije strogo neophodno za izvršenje ugovora.

Intelekta ima legitiman interes za podatke do isteka legitimnog razdoblja čuvanja, koji se pohranjuju i dalje koriste za analizu i istraživanje za marketing, poslovno planiranje i slično.

3.4 Obrada na temelju pristanka na obradu osobnih podataka:

Obrada podataka može se temeljiti na pristanku kojeg Intelekta prima od pojedinca. Suglasnost se, primjerice, odnosi na informiranje o ponudi i uslugama, pripremi ponude prilagođene individualnim navikama potrošača ili pružanju usluga s dodanom vrijednosti. Komunikacija se provodi putem kanala koji su odabrani od strane suglasnosti pojedinca. Obavijest putem e-pošte može uključivati prijenos adrese e-pošte vanjskom procesoru kako bi se prikazale poruke oglašavanja poduzeća Intelekta tijekom pregledavanja weba.


Pojedinac, na kojeg se odnose osobni podaci može u svako doba povući suglasnost ili izmjenu na isti način kao što je to dano ili na drugi način kojeg je odredila Intelekta, uz zadržavanje prava na identifikaciju kupca. Povlačenje ili promjena suglasnosti odnosi se samo na podatke obrađene na temelju pristanka, a ne na podatke čija se obrada provodi na temelju druge legitimne osnove. Zadnja suglasnost pojedinca je ta koja vrijedi. Mogućnost otkazivanja suglasnosti ne predstavlja zadatak u poslovnom odnosu pojedinca s Intelektom. Suglasnost može dati i jedan od roditelja, udomitelja ili skrbnika malodobnog djeteta koje, u skladu s važećim zakonodavstvom suglasnosti, ne može samo dati. Takav pristanak vrijedi sve dok ne dođe do jednog od roditelja, udomitelja ili skrbnika ili djeteta, kada to sukladno važećim zakonima stekne, ne opozove ili ne mijenja.

Tamo gdje pristanak uključuje izravni marketing na temelju profila pojedinca, Intelekta može obavljati profiliranje pojedinca na temelju pretplaćenih usluga, usluga koje su stvarno pružene i drugih podataka prikupljenih od strane Intelekte na temelju suglasnosti pojedinca. Profiliranje može rezultirati ponudom ili informacijama o Intelektinoj ponudi koja je prilagođena pojedincu, ali uopće ne stvara pravne obveze za pojedinca. Profiliranje za izravne marketinške svrhe može uključivati i upotrebu datuma rođenja.

4. Slanje podataka trećim stranama i prijenos podataka trećim zemljama (zemljama koje nisu članice Europske unije ili Europskog gospodarskog prostora)

Intelekta može, ako je u skladu s namjenom obrađivanja osobnih podataka u skladu sa zakonodavstvom EU i slovenskim propisima, pružiti osobne podatke o pojedincima:

• fizičke i pravne osobe koje su Intelektini ugovoreni partneri i za Intelektu obavljaju pojedinačne usluge kako bi izvršili ugovorne odnose između Intelekta i pojedinca (npr. Partnerske agencije, hoteli, zrakoplovi, prijevoznici itd.);

• nacionalne vlasti trećih zemalja;

• fizičke i pravne osobe koje su Intelektini ugovorni partneri i obavljaju poslove obrade za Intelektu, kao što su priprema i slanje faktura ili analiza podataka, održavanje i razvoj mreže i usluga, uključujući softver, gdje ti poslovi uključuju, u mjeri u kojoj je to potrebno, osobni podaci;

• fizičke i pravne osobe koje pružaju usluge prodaje i marketinga za Intelektu, uključujući prodaju i marketing na terenu, ili surađuju s Intelektom u marketingu i prodaji vlastitih usluga ili usluga treće osobe.

Prijenos podataka u treće zemlje osigurava se u skladu s pravnim osnovama za količinu podataka trećim zemljama propisanim pravom EU i važećim slovenskim propisima.

5. Rok za zadržavanje osobnih podataka

Intelekta podatke iz ugovora čuva pet godina nakon prestanka, ili do isplate potraživanja. Računi se čuvaju 10 godina nakon isteka godine na koju se račun odnosi u skladu sa zakonom kojim se uređuje porez na dodanu vrijednost.

Osobne podatke, koje Intelekta čuva na osnovi suglasnosti pojedinca i obrađuje za marketinške svrhe, zadrži Intelekta sve do otkaza ili zakonskog roka.

6. Prava pojedinaca u vezi obrade osobnih podataka

Intelekta daje pojedincima ostvarivanje njihovih prava u roku od mjesec dana od primitka zahtjeva. Intelekta može produljiti rok za ostvarivanje pojedinih prava do dva dodatna mjeseca. U slučaju produženja vremenskog roka, za bilo koje takvo produženje Intelekta mora obavijestiti pojedinca u roku od mjesec dana od primitka zahtjeva zajedno s razlozima kašnjenja.

Intelekta prihvaća zahtjeve glede prava pojedinca na e-mail adresu info@intelekta.com ili poštom na Intelekta d.o.o., Prežihova ulica 5, 9000 Murska Sobota

Ako podnositelj zahtjeva primjenjuje zahtjev elektroničkim putem, podaci se dostavljaju elektroničkim putem.

Ako postoji opravdana sumnja u identitet pojedinca koji podnosi zahtjev koji se odnosi na jedno od njegovih prava, Intelekta može zatražiti davanje dodatnih podataka potrebnih za potvrdu identiteta nositelja podataka.

Pojedinac, koji ima pravo na jednu (besplatnu) kopiju osobnih podataka u elektroničkom ili tiskanom obliku, za dodatne kopije, Intelekta može naplatiti razumnu naknadu uzimajući u obzir administrativne troškove pripreme.

Intelekta omogućuje pojedincima sljedeće u vezi s obradom osobnih podataka:

6.1 Pravo na pristup podacima

Pojedinac, na kojega se odnose podaci ima pravo dobiti iz Intelekte potvrdu, ili se u vezi s njim obrađuju osobni podaci, gdje je to prikladno, pristup osobnim podacima i dodatne informacije vezane uz obradu osobnih podataka, uključujući:

• svrhu obrade;

• vrste osobnih podataka;

• korisnici ili kategorije korisnika kojima su osobni podaci bili ili će biti otkriveni;

• kada je to moguće, planirano razdoblje zadržavanja osobnih podataka ili kriterija koji se koriste za utvrđivanje tog razdoblja;

• postojanje prava da od administratora zatraže ispravljanje ili brisanje osobnih podataka ili ograničavanje obrade osobnih podataka u odnosu na nositelja podataka ili postojanje prava na prigovor na takvu obradu;

• kada osobni podaci nisu prikupljeni od pojedinca, sve dostupne informacije vezane uz njihov izvor;

• postojanje automatiziranog odlučivanja, uključujući profiliranje i značajne informacije o razlozima, kao i o važnosti i predvidljivim posljedicama takve obrade za pojedinca.

Na temelju zahtjeva pojedinca Intelekta daje kopiju njegovih osobnih podataka koji se obrađuju. Za dodatne kopije podataka koje zahtijeva subjekt podataka, Intelekta može naplatiti razumnu naknadu, uzimajući u obzir administrativne troškove.

6.2 Pravo na popravak

Pojedinac, na kojega se odnose osobni podaci ima pravo da Intelekti, bez nepotrebnog kašnjenja, ispravlja netočne osobne podatke koji se odnose na njega.

6.3 Pravo brisanja ("pravo na zaborav")

Pojedinac, na kojega se odnose osobni podaci ima pravo postići da Intelekta brine o osobnim podacima koji se odnose na njega. Intelekta ima obvezu izbrisati osobne podatke:

• kada osobni podaci više nisu potrebni za svrhe za koje su prikupljeni ili na drugi način obrađeni;

• kada pojedinac ukine suglasnost koja je osnova za obradu podataka, nema druge pravne osnove za obradu;

• kada se pojedinac protivi preradi na osnovi legitimne kamatne stope, nema glavnih legitimnih razloga za njihovu obradu;

• kada se pojedinac protivi obradi u svrhu izravnog marketinga;

• kada bi se osobni podaci trebali izbrisati kako bi ispunili zakonsku obvezu u skladu s pravom EU ili slovenskim zakonom;

• u slučaju pogrešno prikupljenih podataka maloljetnika za korištenje usluga informacijskog društva, koji prema važećim zakonima ne može pružiti takve informacije.

6.4 Pravo na ograničenje obrade

Pojedinac, na kojega se odnose osobni podaci, ima pravo postići, da Intelekta ograniči obradu, kada:

• Pojedinac osporava točnost podataka, za razdoblje koje omogućuje kontroloru da utvrdi točnost osobnih podataka;

• obrada je protuzakonita i osoba se protivi uklanjanju osobnih podataka, a umjesto toga zahtijeva ograničenje njihove uporabe;

• Intelekti nisu više potrebni osobni podataci više za obradu, već zahtijeva da se podacima primjenjuju, provode ili brani pravne zahtjeve;

• Pojedinac je podnio prigovor u vezi s obradom sve dok se ne provjeri da li prevladavaju pravni razlozi kontrolora nad razlozima pojedinca, na kojega se odnose osobni podaci.

6.5 Pravo na prijenos podataka

Pojedinac, na kojega se odnose osobni podaci ima pravo primati osobne podatke u vezi s njim, koji su bili u vlasništvu Intelekte i pravo prosljeđivanja tih informacija drugom kontroloru.

6.6 Pravo na ugovor

Pojedinac, na kojega se odnose osobni podaci ima pravo u bilo kojem trenutku prigovoriti obradi osobnih podataka ako se temelji na legitimnim interesima koje Intelekta ili treća stranka provodi. U tom slučaju Intelekta prestaje s obrađivanjem osobnih podataka, osim ako ne dokaže potrebne obradne temelje koji prevladavaju nad interesima, pravima i slobodama pojedinca na kojega se odnose osobni podaci ili za izvršenje, izvršenje ili obranu pravnih zahtjeva.

Ako se osobni podaci obrađuju u svrhu izravnog marketinga, pojedinac ima pravo prigovoriti u bilo kojem trenutku za obradu osobnih podataka koji se na njega odnose u svrhu takvog marketinga, uključujući profiliranje, u mjeri u kojoj se odnosi na takav izravni marketing. Ako se izravni marketing temelji na pristanku, pravo na prigovor može biti izvršeno otkazivanjem dane osobne suglasnosti.

7. Pravo na podnošenje pritužbe u vezi s obradom osobnih podataka


Svaki pojedinac ima pravo se pritužiti na obradu osobnih podataka. Pojedinac može podnijeti žalbu na sljedeću adresu: info@intelekta.com ili poštom Intelekta d.o.o., Prežihova ulica 5, 9000 Murska Sobota. Slično tome, svaki pojedinac na kojega se odnose osobni podaci ima pravo izravno podnijeti žalbu Povjereniku za informacije.

8. Trajanje


Odredbe će stupiti na snagu 25. svibnja 2018. godine.