A Személyes Adatok Védelme

A SZEMÉLYES ADATOK VÉDELME ÉS FELDOLGOZÁSUKRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK AZ INTELEKTÁNÁL

1. A személyes adatok védelme és az adatkezelési szabályok

A személyes adatok védelmének célja az előfizetők, az utasok és más személyek (a továbbiakban: érintett) tájékoztatása a személyes adatok kezelése céljáról és alapjáról az Intelekta M. Sobota d.o.o. (a továbbiakban: Intelekta) vállalat részéről, valamint az érintettek jogairól ezen a területen.
Ezek a szabályok leírják az adatfeldolgozás módját, típusát, terjedelmét és célját az Intelektánál. Minden olyan szolgáltatásra vonatkoznak, kivéve azokat, amelyeknél az Intelekta elfogadja és közzéteszi a személyes adatok kezelésére vonatkozó külön szabályokat.

2. Adatkezelő és felhatalmazott adatvédelmi tisztviselő
Az érintettek személyes adatainak kezelője az Intelekta M. Sobota d.o.o., Prežihova ulica 5, 9000 Murska Sobota, aki az adatokat a 2016/679 / EU rendelet szerint kezeli. A cégnél felhatalmazott adatvédelmi tisztviselőt neveztek ki, aki az info@intelekta.com e-mail címen érhető el.

3. A feldolgozás célja és az adatfeldolgozás alapjai
Szerződés szerinti kezelés:
Az Intelekta az érintettek személyes adatait az utazási szolgáltatásokkal kapcsolatos szerződéses kötelezettségeik teljesítése, vagy a felek által elfogadott egyéb szolgáltatások érdekében kezeli. A jogok gyakorlásával és a szerződéses kötelezettségek teljesítésével összefüggésben az Intelekta az érintettek személyes adatait az alábbi célokra dolgozza fel:
• az érintett azonosítása;
• az ajánlat elkészítése és a szerződés megkötése;
• amikor egy szolgáltatás nyújtása során az Intelekta más szerződő partnereknek (pl. partnerügynökségeknek, szállodáknak, légitársaságoknak, fuvarozóknak stb.) adatokat továbbíthat, ideértve harmadik országokban is, amennyiben ez a szerződéses kapcsolat végrehajtásához elengedhetetlen;
• az érintetteknek szóló értesítések küldése szerződéses vagy egyéb kapcsolat végrehajtásával kapcsolatban;
• információ az adott területre vonatkozó jogszabályok megváltoztatásáról vagy az értékesítési feltételek megváltoztatásáról;
• szolgáltatások számlázása;
• az érintettek kifogása vagy panaszaik rendezése;
• lehetséges visszafizettetési eljárások végrehajtása, követelések értékesítése;
• egyéb célokra, amelyek az Intelekta és az érintettek közötti szerződéses kapcsolat megvalósításához vagy megkötéséhez szükségesek.
A hitelesítéshez és a tranzakciók azonosításához szigorúan szükséges mértékben az Intelekta az alkalmazottak és üzleti partnerek jutalékainak feldolgozására is felhasználja, akik szolgáltatásokat nyújtanak az érintettek számára, valamint a hatékonyságuk megállapítása, a jelentések készítése és a további értékesítési tevékenységek tervezése céljából.
Az utazás, a kapcsolódó szolgáltatások vagy az érintett által megrendelt egyéb szolgáltatások nyújtása céljából az Intelekta feldolgozza az ehhez szükséges összes információt. Ez magában foglalja különösen, de nem kizárólagosan: név, utónév, vezetéknév, nem, születési dátum, cím, ország, régió, telefonszám, mobil tel. szám, fax, e-mail, posta, állampolgárság, személyi igazolvány száma és / vagy útlevél száma. 

3.2 Adatfeldolgozás a törvény alapján:
Az Intelekta az érintettek személyes adatait utazásszervezési szerződés vagy egyéb szolgáltatás megkötése, végrehajtása, kiszámlázása és megszüntetése céljából dolgozza fel. Az Intelekta ezeket az adatokat más üzleti partnerek, a rendőrség vagy más illetékes hatóságok számára is megadja, amennyiben azt a törvény előírja. Az adatfeldolgozás egyéb céljai az alkalmazandó jogszabályokból eredhetnek. 

3.3 Adatfeldolgozás az Intelekta jogi érdeke alapján

Az Intelekta a jogos érdekek alapján is feldolgozhatja az adatokat, kivéve ha az érdekeket felülírják az érintettet megillető érdekek vagy alapvető jogok és szabadságok, amelyek a személyes adatok védelmét igénylik, különösen, ha az információ gyermekre vonatkozik.
A közvetlen üzletszerzés céljára felhasználási profilokat is létrehozhat beleegyezés nélkül, a kiválasztott termékek alapinformációi alapján, mint pl. a kiválasztott tremék típusa vagy jellemzői. Az érintett az említett adatkezelést a 6. pont szerint kifogásolhatja.
Jogi érdek alapján az Intelekta kapcsolatba léphet az érintettekkel a szolgáltatások fejlesztése vagy a szolgáltatásokkal való elégedettségük meghatározása céljából, még akkor is, ha ez nem feltétlenül szükséges a szerződés teljesítéséhez.
Az Intelektát jogi érdekek fűzik az adatokhoz a törvényes megőrzési időszak leteltéig, tárolva és tovább felhasználva elemzésre és kutatásra a marketing, az üzleti tervezés és hasonló ügyletek tekintetében. 

3.4 A személyes adatok feldolgozásához való hozzájárulás alapján történő feldolgozás:
Az adatok az Intelekta által az érintettektől kapott hozzájárulás alapján is feldolgozhatók. A hozzájárulás például az ajánlatról és a szolgáltatásokról való tájékoztatásra, az érintett fogyasztói szokásaira szabott ajánlat elkészítésére vagy értéknövelt szolgáltatások nyújtására vonatkozhat. Az értesítés az érintett által kiválasztott kommunikációs csatornákon keresztül valósul meg. Az e-mail alapú értesítés tartalmazhatja az e-mail cím küldését egy külső adatfeldolgozóhoz az Intelekta hirdetési üzeneteinek megjelenítése érdekében az interneten történő böngészés közben.
Az az érintett , akire vonatkoznak a személyi adatok, a hozzájárulását bármikor visszavonhatja, vagy megváltoztatja, ugyanolyan módon, mint ahogy a hozzájárulást megadta, vagy más módon, ahogy azt az Intelekta elrendeli, de fenntartja magának a jogot, hogy azonosítsa az ügyfelet. A hozzájárulás visszavonása vagy módosítása csak a hozzájárulás alapján feldolgozott adatokra vonatkozik, és nem azokra az adatokra, amelyek feldolgozását más jogcím alapján végzik. Az érintett utolsó hozzájárulása érvényes. Az a lehetőség, hogy visszavonja a hozzájárulást nem jelent lemondási jogosultságot egy személy üzleti kapcsolatában az Intelektával. A hozzájárulást megadhatják a szülők, nevelőszülők vagy a kiskorú gyermek gyámja is, aki a hatályos jogszabályoknak megfelelően nem adhatja meg maga. Az így megadott hozzájárulás addig marad érvényben, amíg a szülő, nevelőszülő vagy a gyermek gyámja, illetve a gyermek maga is, amikor az alkalmazandó jog szerint ezt a jogot megszerzi, nem vonja vissza vagy módosítja.
Ha a hozzájárulás az érintett profilján alapuló közvetlen marketingtevékenységet is magában foglalja, az Intelekta az előfizetett szolgáltatások, a ténylegesen nyújtott szolgáltatások és egyéb adatokon alapuló érintett profilalkotását az Intelekta által és az érintett hozzájárulásával összegyűjtött adatok alapján is elvégezheti. A profilalkotás eredményeként az Intelekta ajánlatai vagy információi érhetők el, amelyek személyre szabottak, de semmilyen esetben sem teremt jogi kötelezettséget az érintett számára. A közvetlen marketing célokra történő profilalkotás magában foglalhatja a születési dátum használatát is. 

4. Az adatok továbbítása harmadik személyek felé és az adatok továbbítása harmadik országokba (amelyek az Európai Uniónak vagy az Európai Gazdasági Térségnek nem tagjai)
Az Intelekta, ha összhangban van azzal a céllal, hogy a személyes adatokat az uniós jog és a szlovén szabályozás szerint dolgozzák fel, személyes adatokat szolgáltathat természetes személyektől:
• természetes és jogi személyeknek, akik az Intelekta szerződéses partnerei és az Intelekta részére egyes szolgáltatásokat végeznek az Intelekta és az érintett között fennálló szerződéses kapcsolat végrehajtása érdekében (pl. partnerirodák, szállodák, légitársaságok, fuvarozók, stb.)
• harmadik országok állami hatóságainak
• természetes és jogi személyeknek, akik az Intelekta szerződéses partnerei és az Intelekta részére feldolgozási feladatokat végeznek, mint pl: számlák vagy adatelemzés készítése és küldése; hálózat és szolgáltatások karbantartása és fejlesztése; beleértve a szoftvereket is, amennyiben ezek a feladatok a szükséges mértékben a személyes adatok feldolgozásához kapcsolódnak;
• természetes és jogi személyeknek, akik az Intelekta részére értékesítési és marketing szolgáltatásokat végeznek, beleértve a helyszínen történő értékesítést és marketingtevékenységet, vagy együttműködnek az Intelektával saját szolgáltatásaik vagy harmadik fél szolgáltatásainak értékesítésében.
Az adatok harmadik országokba történő továbbítását a harmadik országok számára az érvényes uniós jogszabályokban és a szlovén jogszabályokban előírt jogalapokkal összhangban nyújtják. 

5. A személyes adatok tárolásának időtartama
Az Intelekta a szerződésből eredő adatokat a szerződés megszűnését követően még öt évig vagy a követelés kifizetéséig tárolja. A számlákat a hozzáadottérték-adóra vonatkozó jogszabályokkal összhangban a tárgyévet követően még 10 évig tárolja. 
Az érintett hozzájárulásával adott személyi adatokat az Intelekta a visszavonásig vagy a törvényben meghatározott határidőig tárolja és kezeli marketing céljából.

6. Az érintett személyek adatfeldolgozással kapcsolatos jogai
Az Intelekta az érintettek jogainak gyakorlását a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül biztosítja. Az Intelekta legfeljebb két további hónapra hosszabbíthatja meg az érintett személy jogai gyakorlására vonatkozó határidőt. A határidő meghosszabbítása esetén az Intelekta a meghosszabbításról a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül értesíti az érintett személyt, a késedelem okainak feltűntetésével együtt.
Az Intelekta az érintett jogaira vonatkozó kérelmeket az info@intelekta.com e-mail címen vagy postai úton az Intelekta d.o.o., Prežihova ulica 5, 9000 Murska Sobota címen fogadja.
Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a személyi adatokra vonatkozó kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni.
Ha az adatkezelőnek megalapozott kétségei vannak a jogára vonatkozó kérelmet benyújtó természetes személy kilétével kapcsolatban, további, az érintett személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérheti.
Az érintett jogosult a személyi adatairól egy (ingyenes) másolatot kapni elektronikus vagy nyomtatott formában, a kért további másolatokért az Intelekta az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel.
Az Intelekta az érintett személyek részére az adatfeldolgozással kapcsolatban az alábbiakat biztosítja: 

6.1 Az érintett hozzáférési joga
Az érintett jogosult arra, hogy az Intelektától visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:
• az adatkezelés céljai;
• az érintett személyes adatok kategóriái;
• azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják;
• adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
• az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
• ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;
• az automatizált döntéshozatal megléte, ideértve a profilalkotást is, valamint az arra vonatkozó érthető információkat, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.
Az érintett kérelme alapján az Intelekta biztosítja az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát a rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az Intelekta az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. 

6.2 A helyesbítéshez való jog
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Intelekta indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. 

6.3 A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Intelekta indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat. Az Intelekta köteles törölni a személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:
• a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
• az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
• az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
• az érintett tiltakozik az adatok közvetlen marketing célokra történő feldolgozása ellen;
• a személyes adatokat az alkalmazandó uniós vagy szlovén jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
• a kiskorúktól az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások igénybevétele céljából helytelenül gyűjtött adatok esetében, amelyek az alkalmazandó jog szerint nem szolgáltathatnak ilyen információt. 

6.4 Az adatkezelés korlátozásához való jog
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Intelekta korlátozza az adatkezelést, ha z alábbiak valamelyike teljesül:
• az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
• az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
• az Intelektának már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
• az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben. 

6.5 Az adathordozhatósághoz való jog
Az érintett jogosult arra, hogy az Intelekta birtokában lévő személyes adatait megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa. 

6.6 A tiltakozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen, ha az adatkezelés alapja az Intelekta vagy egy harmadik fél jogos érdekei érvényesítéséhez szükséges. Ebben az esetben az Intelekta a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.
Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Amennyiben a közvetlen marketing a hozzájáruláson alapul, a kifogás joga az adott személyes hozzájárulás törlésével valósítható meg.

7. A személyes adatok feldolgozásával kapcsolatos fellebbezés benyújtásának joga
Minden személynek jogában áll panaszt tenni a személyes adatok feldolgozásával kapcsolatban. Az érintett az esetleges panaszát elektronikus úton az info@intelekta.com e-mail címen vagy postai úton az Intelekta d.o.o., Prežihova ulica 5, 9000 Murska Sobota címen nyújthatja be. Hasonlóképpen, minden érintettnek jogában áll panaszt benyújtani közvetlenül az információügyi biztoshoz. 

8. Érvényesség
A rendelkezések 2018. május 25-én lépnek hatályba.